Svenska kyrkans dopordning

Prästen tillsammans med föräldrarna kan självfallet utforma dopakten på ett mer personligt sätt utifrån denna grundordning. (P= präst, F= församling)

PsalmInledningsord (och tackbön)

P I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

P Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom.
Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus,
för att rädda oss från det onda.
Genom dopet föder han oss till nytt liv,
för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom.
Detta gör han nu med de barn/honom, henne, dig, er  som skall döpas/som har begärt att bli döpta.Vid dop av barn följer här tackbön och Evangeliet om Jesus och barnen.

P Låt oss bedja.Om någon av föräldrarna ber bönen väljs den första bönen, annars den andra.Gud, vi tackar dig för vårt/våra barn. Tack för gåvan du har gett och förtroendet du har visat oss. Ge oss ömhet, fasthet och lugn. Hjälp oss att ge din kärlek vidare till det/de barn som vi har fått ansvar för. I Jesu namn.

F Amen.

eller

P Gud, vi tackar dig för detta/dessa barn
Välsigna dem som bär ansvar för barnet/barnen
(-föräldrar, faddrar och vänner).
Fyll dem med din kärlek,
så att de kan ge ömhet och trygghet.
Hjälp oss alla att leva så med varandra
att vi tillsammans får glädjas över dopets gåva.

F Amen.

Evangeliet om Jesus och barnen
P Låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen.

(P) Folk kom till Jesus med barn
för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:
» Låt barnen komma hit till mig
och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn
kommer aldrig dit in.«
Och han tog dem i famnen,
lade händerna på dem
och välsignade dem.
(Mark 10:1316)
Prästen kan säga dessa eller liknande ord:

P Så vill vi göra med detta/dessa barn, som vi nämner vid namn.

Befrielsebön
Namnfrågan, befrielsebönen och ev. korstecknande äger rum i direkt följd för var och en som skall döpas. Prästen frågar barnets föräldrar:

P Vilket namn har ni/du gett ert/ditt barn?
En av föräldrarna svarar: NN.
Präst och om möjligt anhöriga/vänner och faddrar kan lägga handen på huvudet på den som skall döpas.

P Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt,
skriv hans/hennes namn i Livets bok
och bevara honom/henne i ditt ljus,
nu och alltid.
Prästen kan under korstecknande säga (om endast ett korstecken används utesluts raderna 24):

P Tag emot korsets tecken
(på din + panna, på din + mun och på ditt + hjärta).
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,
kallar dig att vara hans lärjunge. Amen.

Bibelläsning

P Låt oss lyssna till Jesu ord om dopet och tron:

P Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
(Matt 28:1820)

Präst eller medhjälpare kan fortsätta med någon av följande texter eller annan doptext. Textläsningen kan inledas med:

P Låt oss också lyssna till…

(P) Petrus talade till folket och sade: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. (Apg 2:38)

eller

(P) Då lät de döpa sig i herren Jesu namn. Och när Paulus lade sina händer på dem, kom den heliga anden över dem. (Apg 19: 5)

eller

(P) Genom dopet har vi dött
och blivit begravda med Kristus
för att också vi skall leva i ett nytt liv,
så som Kristus uppväcktes från de döda
genom Faderns härlighet.
Ty har vi blivit ett med honom
genom att dö som han,
skall vi också bli förenade med honom
genom att uppstå som han. (Rom 6:45)

eller

(P) Är ni döpta in i Kristus,
har ni också iklätt er Kristus.
Nu är ingen längre jude eller grek,
slav eller fri, man eller kvinna.
Alla är ni ett i Kristus Jesus. (Gal 3:2728)

eller

(P) När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till
människorna blev uppenbara, räddade han oss–
inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar,
utan därför att han är barmhärtig
och han gjorde det med det bad
som återföder och förnyar genom den heliga anden.
(Tit 3:45)

Doptal
Kan utelämnas.

Psalm
Kan utelämnas.

Dopbön
Vatten hälls i dopfunten, om inte detta har skett tidigare.

P Låt oss bedja.

P
Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.
Sänd ditt ord och din Ande,
så att han/hon/de som nu skall döpas i detta vatten
blir renad/renade från syndens skuld.
Föd honom/henne/dem till ett nytt liv i Kristus
och förena honom/henne/dem med ditt folk.
För vår Herres Jesu Kristi skull.

F Amen.

eller

P Himmelske Fader, du skapar genom vatten och Ande ett folk,
som är förenat med dig i Jesus Kristus.
Vi tackar dig för att du gör detta vatten till en nådens källa
och ger honom/henne/dem som här skall döpas
del i din Sons segerrika död och uppståndelse.
För vår Herres Jesu Kristi skull.

F Amen.

*Trosbekännelsen  

P Låt oss tillsammans bekänna den tro, som vi döps till i Kristi kyrka.

Församlingen ställer sig upp. Gemensamt läser man trosbekännelsen.  

Prästen kan därefter fråga barnets föräldrar:

P Vill ni/du att ert/ditt barn skall döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?

Föräldrarna svarar: Ja.

*Dophandlingen
Dophandlingen med vattenösning och bön utförs i en följd för var och en som ska döpas. Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över barnets huvud och säger:

P NN, jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Prästen lägger handen på huvudet på den som döps och fortsätter:

P Livets Gud,
uppfyll NN med din helige Ande,
och hjälp honom/henne att dag för dag
leva i sitt dop.

Välkomnande (och överlämnande av dopljus)
Här kan prästen lyfta upp barnet inför församlingen och säga:

P Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

Vid varje dop välkomnas den som döps med följande eller liknande ord:

(P) (NNJ vi välkomnar dig/er i Guds familj och tar emot dig/er med kärlek och förväntan.
Dopljus kan tändas här eller vid dophandlingen. Vid överlämnandet det kan medhjälpare eller präst säga följande eller liknande ord:

(P)
Tag emot detta/dessa ljus. Det/de är en påminnelse om Jesus som sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Prästen kan tillfoga några egna ord eller följande:

P
Kära kristna.
Genom dopet har NN/ditt/dina/ert/era barn
blivit upptagen/upptaget/upptagna i Kristi kyrka.
Det är nu er uppgift som föräldrar (och faddrar)
att vara förebilder och förebedjare för honom/henne/dem
och tillsammans med församlingen leda honom/henne/dem
på trons väg genom livet.

Förbön
Präst, medhjälpare eller förälder leder en fritt formulerad förbön eller ber någon av följande böner:

P Låt oss bedja.

(P)Barmhärtige Gud och Fader,
barnen är vår framtid, vår oro, vår glädje.
Därför ber vi till dig för detta/dessa barn (NN).
Låt honom/henne/dem få växa upp i trygghet, frihet och
gemenskap med andra.
Ge honom/henne/dem den inre styrka som bär också i livets svåra stunder.
Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop prägla hela livet,
så att vi alla växer till och mognar i vår tro
och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig.

F Amen.

eller

(P) Gud, skapare av himmel och jord, du ger liv och Ande.
Vi ber dig för detta/dessa barn (NN) som du har tagit emot i dopet.
Hjälp oss att i glädje och förtröstan ge honom/henne/dem trygghet och närhet.
Bevara honom/henne/dem med din Ande från att gå vilse i en farlig värld.
Låt honom/henne/dem upptäcka alltmer av ditt rikes hemligheter
och skydda honom/henne/dem som dina barn i liv och död och evighet.

F Amen.

Tillbaka till dopakten